Statut

Statut Innowacyjnej Spółdzielni Socjalnej
„Sami Sobie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Działając na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – (Dz. U. 2006, Nr 94, Poz. 651),
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze” – (Dz. U. 1983, Nr 30, Poz. 210 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – (Dz. U. 2003, Nr 122, Poz. 1143 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2005, Nr 99, Poz. 1001 z późn. zm.),
  • niniejszego Statutu.

członkowie założyciele postanawiają założyć Innowacyjną Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Sami Sobie”.

§ 2
Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepi-sami prawa oraz uregulowaniami niniejszego Statutu.

§ 3
1. Spółdzielnia nosi nazwę: Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” i w dalszej części nazywana jest „Spółdzielnią”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest Stalowa Wola
3. Terenem działania jest cały kraj.
4. Adres siedziby Spółdzielni: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9

§ 4
Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 5
Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział II
Cel i przedmiot działalności spółdzielni

§ 6
1. Celem spółdzielni socjalnej jest działanie na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu od-budowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i peł-nienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu od-budowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działal-ności gospodarczej,
3) przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagro-żonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

§ 7
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
2. Zakresy działalności gospodarczej Spółdzielni wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

Klasa Podklasa Rodzaj działalności
10.85 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
18.12 18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
33.13 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.19 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
43.39 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.76 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.78 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.79 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.91 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11 58.11.Z Wydawanie książek
58.14 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12 63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe

w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe

w pozostałych mediach

77.21 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.33 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
79.12 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
81.21 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych

85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.04 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.24 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.29 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.09 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 8
1. W miarę posiadanych środków Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego.
2. W celu reintegracji zawodowej swoich członków Spółdzielnia może realizować zadania zlecone przez samorządy terytorialne oraz organizowane przez nie roboty publiczne.

§ 9
1. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecz-nej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 r. Nr 94 Poz.651 z późniejszymi zmia-nami), nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późniejszymi zmia-nami) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna.
2. Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) działalność odpłatna Spół-dzielni prowadzona jest w następujących zakresach zadań publicznych:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-równywanie szans tych rodzin i osób,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wy-kluczeniem społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostają-cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz roz-woju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pomoc Polonii i Polakom za grani-cą,
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpo-wszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-twa narodowego,
13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa i sportu oraz orga-nizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za gra-nicą,
18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, praw kobiet i mężczyzn, prze-ciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
20) działalność na rzecz promocji zatrudnienia,
3. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873. z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt 1-32.
Do statutowej działalności odpłatnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

§ 10
1. Spółdzielnia w każdy dostępny jej sposób popiera upowszechnianie wiedzy o gospodarce spo-łecznej oraz zasadach i metodach spółdzielczych, w szczególności aktywnie współpracuje we wszystkich dziedzinach z podobnymi organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym i między-narodowym.
2. Spółdzielnia może łączyć się ze spółdzielniami krajowymi i zagranicznymi.
3. Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych orga-nizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyj-nych i gospodarczych.
4. W celu wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zdolna do wykonywania pracy.

§ 12
1. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni uzależnione jest od odbycia przez kandydata na człon-ka okresu kandydackiego trwającego maksymalnie 3 miesiące. Okres kandydacki nie dotyczy członków założycieli Spółdzielni.
2. W okresie kandydackim kandydat świadczy na rzecz Spółdzielni pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę na czas określony lub innej umowy cywilnoprawnej. Do kandydatów na członków Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-deks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami) dotyczące osób zatrud-nionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. z póz. zm.) w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umo-wy zlecenia lub umowy o dzieło.
3. O zakwalifikowaniu do odbycia stażu kandydackiego, na podstawie pisemnego wniosku kan-dydata zainteresowanego przyjęciem w poczet członków, decyduje Zarząd Spółdzielni.

§ 13
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie przez przystępującego do niej, pod rygorem nieważności, pisemnej deklaracji.
2. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji wymagają także formy pisemnej. Deklaracja taka powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego, datę i miejsce jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, terminy ich wnoszenia oraz datę i miej-sce jej podpisania, a także podpis składającego deklarację. W deklaracji można nadto wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie, na wypadek śmierci członka, wypłacić jego w niej udziały.
3. W formie pisemnej deklaruje się także chęć objęcia dalszych udziałów oraz wszelkie zmiany da-nych zawartych w deklaracji.

§ 14
1. Członkowie założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, stają się jej członkami z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący do Spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w jej poczet przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni winna być podjęta nie później niż w ciągu sześćdziesięciu dni od daty złożenia deklaracji.
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
4. O treści uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Zarząd Spółdzielni zawiadamia zainteresowanego na piśmie w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno nadto zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, oraz o terminie i trybie jego wniesienia, a także o skutkach niezachowania tego terminu.
5. Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 6, niniejszego paragrafu ubiegającemu się przysługuje, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie, odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Winno być ono rozpatrzone w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
6. W sytuacji, o której mowa w § 62 ust. 1 od uchwały Walnego Zgromadzenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni odwołanie nie przysługuje.

§ 15
Członek Spółdzielni ma prawo do:
1) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni,
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania,
3) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
4) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
5) zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
6) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w Statucie stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni,
7) pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi oraz postanowieniami Statutu,
8) uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach Spółdzielni na przyszłość, przy czym na jego żądanie w tym przedmiocie informacja taka winna być udzielona na piśmie,
9) wglądu do rejestru członków Spółdzielni, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,
10) korzystania z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia, wraz z członkami rodziny, w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, sportowych, turystycznych i kulturalno-oświatowych,
11) zatrudnienia się bez zgody Zarządu w innych zakładach w tym innej Spółdzielni pod warunkiem nie łamania zasady konkurencyjności, a w przypadku zatrudnienia w zakładach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni stosuje się § 16 ust. 2.

§ 16
1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) czynnego uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania w niej pracy, zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Statutu oraz regulaminu pracy,
2) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
3) dbania o dobro Spółdzielni, o jej dobre imię i mienie,
4) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
5) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
6) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i w terminach określonych w tym zakresie w Statucie,
7) użytkowania majątku Spółdzielni zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego ochrony.
2. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umo-wy o pracę nakładczą, umowy o pracę, umowy o dzieło lub stałej umowy zlecenia, nie może po-dejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność kon-kurencyjną w stosunku do Spółdzielni.

§ 17
Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka ze Spółdzielni,
2) wykluczenia członka,
3) wykreślenia członka z rejestru członków,
4) śmierci członka.
5) nie wniesienia zadeklarowanego wkładu w przewidzianym terminie,

§ 18
1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie takie powinno być dokonane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Wypowiedzenie składa się na ręce Zarządu Spółdzielni.
3. W okresie wypowiedzenia członek powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie ze Statutem i obowiązującymi w Spółdzielni zasadami.
4. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia, który wynosi co najmniej siedem dni i kończy się ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym zostało dokonane.
5. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 19
1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie daje pogodzić się z postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś:
1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia, wbrew uregulowaniu § 16 ust. 2, w innym zakładzie pracy,
2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,
3) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,
4) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
5) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.
2. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, o ile w tym czasie przyczyna takiego wykluczenia ustała.

§ 20
1. Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić w wypadku niezawinionego nie wykonywania przez niego obowiązków statutowych, a w szczególności gdy:
1) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni, z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię, przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,
3) członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
4) członek nie wniósł do Spółdzielni pozyskanej dotacji pochodzącej ze środków publicznych, określonej w § 37 niniejszego statutu.
2. Uregulowanie ust. 1 dotyczy wszystkich członków Spółdzielni niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej, samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwie prywatnym.

§ 21
1. Z zastrzeżeniem § 63 ust. 1 organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza.
2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu właściwy w sprawie organ Spółdzielni powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

§ 22
Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się uchwały o wyklu-czeniu czy wykreśleniu lub upływu terminu od wniesienia odwołania, liczonego od doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia takiego dokonuje się na piśmie. Winno ono zawierać pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania. Za-wiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

§ 23
Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym śmierć nastąpiła.

Rozdział IV
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 24
1. Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie:
1) od decyzji lub uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej,
2) od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.
2. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze dotyczące wykluczenia lub wykreślenia członka przeprowadza Rada Nadzorcza. Jeżeli na mocy § 63 ust. 1 Rada Nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym wykonuje Walne Zgromadzenie. Od uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia przysługuje członkowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie jego sprawy na zasadach wskazanych w § 25.
4. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu organ właściwy w sprawie powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii organu związku zawodowego, jeżeli taki związek w Spółdzielni działa.

§ 25
1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi trzydzieści dni i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykre-śleniu, wraz z uzasadnieniem decyzji w tym przedmiocie oraz pouczeniem w sprawie prawa do odwołania się. Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się po-winien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad Walnego Zgromadze-nia przy rozpatrywaniu jego odwołania oraz zabierać w swojej sprawie głos.
4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie czternastu dni od daty jej podjęcia.
5. Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o jego wykluczeniu lub wykreśleniu z reje-stru członków Spółdzielni bezpośrednio do sądu, bez odwoływania się do Walnego Zgromadze-nia. W tym wypadku termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej oraz o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia lub wykreślenia wynosi sześć tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi uchwały o jego wykluczeniu lub wykreśleniu.

§ 26
1. O wszystkich uchwałach organów Spółdzielni dotyczących spraw między członkiem a Spół-dzielnią Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia takiej uchwały. Zawiadomienie takie musi zawierać pisemne uzasadnienie takiej uchwały.
2. Uregulowania ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o pracę umowy o dzieło lub umowy zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające powiadomienie o rozwiąza-niu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie oraz pou-czenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia takiego odwołania oraz skutkach nie-zachowania tego terminu.
3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art.182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia otrzymania wniosku od daty złożenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo takie winno zawierać także uzasadnienie odmowy.

§ 27
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdziel-czym, poza sprawami określonymi w § 24, tylko od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących je-go zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdziel-czej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą lub umowy o pracę i odmowy za-warcia takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzie-ło.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 26 ust. 2 i 3.
3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego wniesienia. Jeżeli jednak zgodnie z § 63 ust. 1 Rady Nadzorczej nie powołano, odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od jego wniesienia.
4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o treści uchwały Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty jej powzięcia. Zawiadomienie takie winno zawierać w swojej treści uzasadnienie uchwały.
5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania prawa do postępowania wewnątrz spółdzielczego.
6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą lub umowy o pracę odmowy zawarcia takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie tego odwołania wraz z jej uzasadnieniem lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, powoduje przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów.

§ 28
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się należycie je usprawiedliwił .

Rozdział V
Wpisowe, udziały członkowskie oraz wkłady

§ 29
Członek Spółdzielni obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić, stosownie do postanowień niniejszego Statutu, udziały.

§ 30
Wpisowe wynosi 50,00 złotych i winno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 31
1. Wysokość udziału wynosi 100,00 złotych.
2. Członek Spółdzielni winien zadeklarować przynajmniej jeden udział.

§ 32
Termin wniesienia udziału wynosi trzy miesiące od dnia przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. W przypadku zadeklarowania większej ilości udziałów, udziały te wnoszone są w terminach wskazanych w deklaracji, nie rzadszych jednak niż jeden udział na kwartał.

§ 33
1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

§ 34
1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłaty udziału obligatoryjnego.
2. Zwrot wpłaty udziałów fakultatywnych może nastąpić nie wcześniej niż w ciągu trzydziestu dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał ich zwrotu.

§ 35
Po ustaniu członkostwa udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawoz-dania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Wypłaca się je w cało-ści i jednorazowo, w terminie trzydziestu dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 36
Były członek nie może żądać zwrotu tej części swoich udziałów, która została przeznaczona na pokrycie strat Spółdzielni.

§ 37
Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpo-częcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na założenie lub przystąpienie do spół-dzielni socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do Spółdzielni.

§ 38
Przez wkład do spółdzielni socjalnej rozumie się wkłady niepieniężne, które zostały zakupione ze środków, o których mowa w § 37. Przez wkład do Spółdzielni rozumie się także środki pieniężne pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 37.

§ 39
Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w § 38 stanowi własność Spółdzielni i użytkowany jest przez Spółdzielnię nieodpłatnie.

§ 40
Wysokość wkładu, o którym mowa w § 38, jest każdorazowo określana w zaświadczeniu wydanym przez właściwy organ, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 94/2006 poz.651).

§ 41
Spółdzielnia staje się właścicielem wkładu wniesionego przez członka (o którym mowa w § 38), z chwilą przejęcia tego wkładu przez Spółdzielnię.

Rozdział VI
Praca w Spółdzielni

§ 42
1. Członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek świadczyć na rzecz spółdzielni pracę.
2. Świadczenie pracy na rzecz spółdzielni odbywa się poprzez umowy o pracę, spółdzielczej umo-wy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło.
3. Członek powinien być zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych możliwości oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.
4. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością. Za-sady i warunki zatrudniania tych członków szczegółowo określi regulamin uchwalony przez Wal-ne Zgromadzenie.

§ 43
Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę lub umowy określonej w § 42 ust. 3, lub pozostawania w stosunku opartym na takiej umowie, stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.

§ 44
Za pracę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie.

§ 45
1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdziel-czej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi wa-runków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych tymi przepisami. W razie naruszenia przez Spółdzielnię tych przepisów, członkowi przysługują wobec niej roszczenia określone w Prawie spółdzielczym.
2. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa cywilne-go.

§ 46
Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony, wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa przewidują wygaśnięcie umowy na podstawie której wykonywana była praca na rzecz spółdzielni.

§47
W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie człon-ków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

§ 48
1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielcze-go, stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy doty-czących umowy na okres próbny.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w zakresie jej wypowiedzenia, rozwiązania bez wypowiedzenia i wygaśnięcia stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę, w pozostałym zaś zakresie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę nakładczą.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego do umowy o pracę, w zakresie jej wypowiedzenia, rozwiązania bez wypowiedzenia i wygaśnięcia stosuje się odpowiednie prze-pisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę.
4. W sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego do umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie których zatrudniani są członkowie Spółdzielni, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział VII
Organy Spółdzielni

§ 49
1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§ 50
1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 49 pkt. 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Również odwołanie członków takiego orga-nu następuje w głosowaniu tajnym.
2. Uregulowania ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

§ 51
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 58 ust. 3. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ Spół-dzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 52
Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w § 49, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy są określane przez regulaminy wydane na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział VIII
Walne Zgromadzenie

§ 53
1. Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i może podej-mować uchwały we wszystkich sprawach.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
3. Każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związ-ku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spół-dzielczej, a także mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
5. Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 54
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
4) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał odnośnie wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
6) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat oraz podziału nadwyżki bilansowej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
9) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 odnośnie § 24 ust. 2, rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym,
11) uchwalanie zmian Statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
15) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,
16) uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o pracę oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.
§ 55
1. Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim ter-minie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub, na koszt Spółdzielni, Krajowa Rada Spółdzielcza.

§ 56
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie człon-ków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na co najmniej siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnieni w myśl § 55 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem nie później niż na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 57
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem ob-rad podanym do wiadomości zgodnie z § 57.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
– 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,
– 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
– 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
– 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 obecnych członków w danej części Walnego Zgromadzenia, zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach obję-tych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 58
1.Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady i tryb obradowania oraz podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 59
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekre-tarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 60
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu, w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru człon-ków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

Rozdział IX
Rada Nadzorcza

§ 61
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 62
1. Radę Nadzorczą powołuje się, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje należą do Walnego Zgromadzenia, natomiast prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.
2. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków należy, jeśli w przypadku ich przyjęcia liczba człon-ków Spółdzielni przekroczyłaby 15 osób, zamieścić punkt dotyczący powołania Rady Nadzor-czej. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały skutkującej przekroczeniem przez Spółdzielnię liczby 15 członków punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nad-zorczej ulega wykreśleniu z porządku obrad.

§ 63
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni.

§ 64
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większo-ścią 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdziel-ni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgro-madzenie wybiera na czas pozostały do końca jego kadencji nowego członka Rady.

§ 65
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
c) dokonywanie okresowych ocen wykonywania programów działalności społecznej i oświatowo -kulturalnej,
d) dokonywanie okresowych ocen przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
e) kontrolowanie Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
f) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
g) kontrola zabezpieczenia mienia Spółdzielni,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,
6) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowanego koniecznością gospodarczą,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
10) uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,
11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
12) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu oraz członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. O ich wykonaniu Zarząd winien zawiadomić Radę w terminie przez nią określonym.

§ 66
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowa ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczące-go Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie chociażby jednego członka Rady przeprowadza się głosowanie niejawne.

§ 67
1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczą-cego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

§ 68
1. W celu zbadania określonej sprawy Rada Nadzorcza może powoływać komisje stałe lub czasowe.
2. W skład komisji mogą wchodzić, oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

§ 69
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują każdorazowo wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
3. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 70
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływania jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin uchwalony przez Walne Zgroma-dzenie.

Rozdział X
Zarząd

§ 71
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje odnośnie właściwości innych organów Spółdzielni, nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w Statucie.

§ 72
1. Zarząd składa się od 2 do 4 członków w tym Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby, które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie były karane za przestępstwo gospodarcze, przestępstwo przeciwko dokumentom lub prze-stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, albo inne przestępstwo jeżeli orzeczony za nie został środek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania określonych stanowisk.

§ 73
1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesów przeprowadza się oddziel-ne głosowania. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
2. Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje jeden z Wiceprezesów lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium może odwołać Walne Zgroma-dzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 58 ust. 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§ 74
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzor-czej lub inny jej członek, upoważniony przez Radę.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
§ 75
1. Dokonując wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że:
1) bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje Prezes Zarządu w ramach uchwał Za-rządu,
2) Wiceprezesi Zarządu są jego zastępcami także w zakresie kierowania bieżącą działalnością go-spodarczą Spółdzielni.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały przewidzianej w ust. 1, osobę kierującą bieżącą działalnością gospodarczą powołuje Zarząd.
3. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest wówczas kierownikiem Spół-dzielni jako zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 76
1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do doko-nywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnic-twa do dokonywania określonych czynności.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni osobie nie będącej członkiem Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 77
1. Oświadczenie woli składają w imieniu Spółdzielni dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni oso-by upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni lub złożone w jej lokalu choćby jednemu z członków Zarządu, bądź pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 78
Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa Zarządu, każdego z Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzo-ny, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1, przez Radę Nadzorczą.

Rozdział XI
Uregulowania wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 79
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Za-rządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim al-bo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wy-łącznie ich dotyczących.

§ 80
1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wo-bec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmio-tach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie za-kazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim przypadku Rada występuje do Zarządu o zwołanie, w terminie trzydziestu dni, Walnego Zgromadzenia, które zo-bowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź też odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 81
Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny zaniedbania lub czynu, przez który Spółdzielnia ponio-sła szkodę, odpowiada za nie osobiście na zasadach ogólnych.

Rozdział XII
Gospodarka Spółdzielni

§ 82
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której rodzaje zostały wymienione w treści niniej-szego Statutu, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spół-dzielni.

§ 83
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 84
Spółdzielnia dokonuje rachunkowego wyodrębnienia wymienionych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o ra-chunkowości.

§ 85
1.Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
1) fundusz udziałowy powstający z:
a) wpłat udziałów członkowskich,
b) odpisów na udziały członkowskie,
c) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
2) fundusz zasobowy powstający z:
a) wpłat wpisowego dokonywanych przez członków,
b) części nadwyżki bilansowej,
c) darowizn,
d) spadków,
e) zbiórek publicznych,
f) wpłat wkładów, o których mowa w § 38 Statutu,
g) środków przekazanych przez organizacje rządowe, pozarządowe i jednostki samorządu teryto-rialnego.
3) fundusz inwestycyjny powstający z:
a) części nadwyżki bilansowej,
b) wpłat wkładów, o których mowa w § 38 Statutu.
2. Spółdzielnia może tworzyć również inne fundusze. Zasady tworzenia i gospodarowania tymi funduszami określają odrębne przepisy ustawowe.

§ 86
Zysk Spółdzielni, po jego pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wy-nikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

§ 87
1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana w całości na:
1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40 %,
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjal-nych (Dz. U. 2006 r. nr 94 poz. 651, z późniejszymi zmianami) – nie mniej niż 40 %,
3) fundusz inwestycyjny – najwyżej 20 %.
2. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni, w szcze-gólności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

§ 88
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Z końcem roku obrachunkowego Zarząd zamyka wszelkie rachunki, sporządza roczne sprawozdanie finansowe i rachunek wyników zgodnie z ob-owiązującymi przepisami, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.
3. Sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i prawi-dłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje, z zastrzeżeniem § 63 ust. 1, Rada Nadzorcza.
5. W latach, w których zgodnie z wymogami statutu przeprowadzone jest lustracyjne badanie legal-ności, gospodarności i rzetelności działania Spółdzielni, do rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego należy obowiązkowo dołączyć opinię biegłego rewidenta.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spół-dzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwie-nia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami.

§ 89
Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredy-tami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

§ 90
1. Straty bilansowe pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego.
2. Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje Sta-tut.

Rozdział XIII
Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

§ 91
Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.

§ 92
Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną.

§ 93
Spółdzielnia może podzielić się wyłącznie w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostanie utworzona nowa spółdzielnia socjalna.

Rozdział XIV
Uregulowania końcowe

§ 94
Zmiana Statutu, o której mowa w §6 nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 95
Lustrację Spółdzielni przeprowadza się według zasad określonych w Prawie spółdzielczym. Wnioski z lustracji winny być przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 96
Organem właściwym dla publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych w przepisach prawa jest Monitor Spółdzielczy wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń za-mieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Statut wersja PDF